CHP-7310R Water Purifier
1,490.00 ฿ Sale price 1,390.00 ฿

ถังเก็บน้ำใหญ่

จะเก็บน้ำที่กรองแล้วพร้อมบริโภคมากถึง 13.5 ลิตร เพื่อให้คุณใช้งานได้เต็มที่

เลือกปริมาณน้ำได้

ระบบเลือกปริมาณน้ำ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณ

ประหยัดพลังงาน

ECO Mode โหมดประหยัดพลังงาน

จุดปล่อยน้ำเพิ่มเติม

เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน เมื่อคุณต้องการใช้น้ำในปริมาณมาก

CHILD SAFETY LOCK

ปุ่มล็อคป้องกันอันตรายสำหรัเด็กหรือการกดปุ่มน้ำร้อนโดยไม่ตั้งใจ

ปิดเสียงของเครื่อง

สามารถกดปิดเสียงปุ่มต่างๆ ของตัวเครื่องได้

ระบบ UV

ปุ่มใช้งานง่าย

สะดวกสบาย